หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย Net zero emissions”

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย Net zero emissions”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“พัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนสู่เป้าหมาย Net zero emissions”

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมปรินซ์ตัน เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

โดยมีค่าลงทะเบียน 3,000 บาทต่อคน (สามพันบาทถ้วน)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์ 043-754442 คุณสิรินทร์ โทรศัพท์ 092-9088837 และสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ https://uniquest.msu.ac.th/