หน้าหลัก เทปบันทึกการสัมมนา “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564