หน้าหลัก ฟรี–สัมมนาออนไลน์ภัยพิบัติ เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง และเสริมกำลังอาคาร เพื่อรองรับแผ่นดินไหว”

ฟรี–สัมมนาออนไลน์ภัยพิบัติ เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง และเสริมกำลังอาคาร เพื่อรองรับแผ่นดินไหว”

โดย : คณะอนุกรรมการภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์


เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ก่อสร้าง และเสริมกำลังอาคาร เพื่อรองรับแผ่นดินไหว”

วิทยากร : รศ.ดร.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์


ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2.5 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ คลิก