หน้าหลัก ฟรี–สัมมนาออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ปี 2565

ฟรี–สัมมนาออนไลน์ มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน และ โครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ปี 2565

โดย : คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือกับสมาคมวิชาชีพวิศวกรรม สภาวิศวกร
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์


เรื่อง มาตรฐานการออกแบบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณรีดร้อน และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ปี 2565
วิทยากร : 1) พ.อ.ผศ.ดร.ณัฐพร นุตยะสกุล ประธานอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก

2) รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ เลขานุการคณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ในวันสัมมนา จะส่ง Link ในช่อง Chat ของ Webex ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex