หน้าหลัก ฟรี-เสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน”

ฟรี-เสวนา เรื่อง “เทคโนโลยีแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน”

โดย : คณะอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
เรื่อง : เทคโนโลยีแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน
วิทยากร : 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีฯ
2. นายประสงค์ นรจิตร์ อนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยี
3. ดร.เชาวน์ นกอยู่ กรมควบคุมมลพิษ

ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการเสวนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex