หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สภาวิศวกรได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน พรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมและศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

การประชุมใหญ่สามัญประจําปีเป็นการประชุมใหญ่ปีละหนึ่งครั้งอันเป็นหน้าที่หลักประการสําคัญของสภาวิศวกรอย่างหนึ่งนอกเหนือจากภารกิจสําคัญอื่นใด โดยวาระการประชุมประกอบด้วยการให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การพิจารณาและอนุมัติงบดุลประจําปีของคณะกรรมการสภาวิศวกร การแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมถึงวาระในเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมฯ