หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการยอมรับระดับสากล

การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมและการยอมรับระดับสากล

          เนื่องจากปัจจุบันข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ.2543 ยังมิได้มีการกำหนดในเรื่องของการพัฒนาวิชาชีพตามข้อกำหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง รวมถึงเป็นการสมควรเพิ่มเติมในเรื่องของหลักเกณฑ์การขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สำหรับวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ดังนั้น สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรปรับปรุงข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

          โดยร่างข้อบังคับสภาวิศวกรฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการยกระดับความรู้ความสามารถและประสิทธิผลของผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ได้รับใบอนุญาตฯ ได้พัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างต่อเนื่อง และเพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตฯ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติม เรื่องข้อกำหนดกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร สำหรับวิศวกรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพหลายสาขาที่เกี่ยวข้องกัน (Multidisciplinary) ไว้ในร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. ….  

          ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างข้อบังคับดังกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/pjepfoRmXCcwLNx38