หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล

          เนื่องจากปัจจุบันสมควรปรับปรุงการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล ตามประกาศสภาวิศวกรที่ 50/2563 ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการเป็นองค์กรแม่ข่ายในการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร

          ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

          สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/WZcoqQtRhduGG6sr5

เอกสารประกอบ
เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น-ร่างประกาศคุณสมบัติ-นิติบุคคล