หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564”

“ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564”

ประกาศ  “ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564 และข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564” ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 (ตามที่ระบุในข้อบังคับ “กำหนดสองปีนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับมีผลบังคับใช้”) ทาง Email : license@coe.or.th โดยไม่ต้องจัดส่งเอกสารฉบับจริง

 

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสามัญสมาชิกและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาในสาขาวิศวกรรมโยธาและได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมโยธาก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

สาขาวิศวกรรมเคมี ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นสามัญสมาชิกและต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรระดับปริญญาหรือเทียบเท่าปริญญาในสาขาวิศวกรรมเคมี สาขาเคมีวิศวกรรมสาขาเคมีเทคนิค หรือที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นเทียบเท่าวิศวกรรมเคมี ซึ่งสภาวิศวกรได้รับรองปริญญาไว้ในสาขาวิศวกรรมอุตสาหการและได้รับใบอนุญาตสาขาวิศวกรรมอุตสาหการก่อนวันที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ

 

เอกสารและขั้นตอนในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ สภาวิศวกรจะประกาศให้ทราบภายหลัง

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2564  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/027/T_0033.PDF

ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมเคมี พ.ศ. 2564  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/027/T_0036.PDF