หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

นายกสภาวิศวกรนำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 เข้าร่วมงานวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 8 นำคณะกรรมการสภาวิศวกร สมัยที่ 8 พร้อมเจ้าหน้าที่สภาวิศวกร ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมโยธาธิการและผังเมือง ครบรอบ 21 ปี วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ณ อาคารนริศรานุวัดติวงศ์