หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะเพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาวิศวกรกับระบบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะกรรมการบริหารให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะเพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาวิศวกรกับระบบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกรและประธานอนุกรรมการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ รองเลขาธิการสภาวิศวกร คนที่ 1 ให้การต้อนรับนางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายสิทธิชัย ปิติสินชูชัย ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะ เพื่อหารือแนวทางเชื่อมโยงฐานข้อมูลของสภาวิศวกรกับระบบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ระบบ Smart EIA+) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ สภาวิศวกรยินดีที่จะให้ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับใบอนุญาตเพื่อขอเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์มาตรการภาครัฐต่อไป