หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาดูงาน

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาดูงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 ให้การต้อนรับ ดร.กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการพยาบาล คนที่ 1 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาดูงานและขอคำแนะนำในการปรับปรุงระบบบริการสมาชิก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)