หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน

นายกสภาวิศวกรพร้อมคณะเข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อหารือความร่วมมือร่วมกัน

รองศาสตราจารย์.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. พร้อมคณะ เข้าพบนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านวิศวกรรมของทั้ง 3 องค์กร และแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งอธิบดี เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง