หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศิษฐ์ แสง-ชูโต เลขาธิการสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานการออกแบบอาคารรวมถึงแบบก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี คุณอติวิชญ์ กุลงามเนตร ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม และคุณณัฐพล ประชาเสรี ผู้ออกแบบวิศวกรรมงานระบบอาคาร เป็นผู้พาเยี่ยมชมอาคาร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารที่ทำการสภาวิศวกร