หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร เหรัญญิกสภาวิศวกร ให้การต้อนรับคณาจารย์และนิสิต ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าการศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานออกแบบโครงการและพาเยี่ยมชมอาคาร ณ ที่ทำการสภาวิศวกร ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566