หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2564 หลักสูตรอบรมทาง online ผ่านระบบ Zoom ระยะเวลา 2 วัน (จำนวน 12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 28
2. หลักสูตร “เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 8

สอบถาม/ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการ (ด้านฝึกอบรม) โทรศัพท์ 0 2613 2336 /09 2999 6550 (ธัญญาวัลย์)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ develop.tu@gmail.com