หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกรได้รับเชิญจากสำนักงาน อว. เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกรได้รับเชิญจากสำนักงาน อว. เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมสภาวิศวกร (เหรัญญิกสภาวิศวกร) และประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาฯ (TABEE) ได้รับเชิญจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากรบรรยายในงานสัมมนา “การปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย เพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน” ภายใต้หัวข้อ “การยกระดับคุณภาพหลักสูตรให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับนานาชาติ” ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567


การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ สื่อสาร และประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการปฏิรูประบบอุดมศึกษาไทย และเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนภารกิจและสานต่อนโยบายการดำเนินงานในอนาคต