หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกรกับอว.ร่วมมือยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

สภาวิศวกรกับอว.ร่วมมือยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศกร พร้อมด้วย ดร.วัลลภ รุ่งกิจวรเสถียร ที่ปรึกษานายกสภาวิศวกร นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2 รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) ได้เข้าร่วมประชุมหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่าง สภาวิศวกร อว. และที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยมี นางสาวสุชาดา แทนทรัพย์ เลขานุการ รมว.อว.เป็นประธาน

ที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความร่วมมือและยกระดับคุณภาพการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ของไทยให้มีมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนผลักดันให้ระบบรับรองมาตรฐาน TABEE ได้รับการยอมรับและมีมาตรฐานระดับสากลด้วย รวมถึงได้หารือถึงรายละเอียดและกิจกรรมภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง อว. และ สภาวิศวกร เพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรและสาขาที่เกี่ยวข้องให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยพัฒนาหลักสูตร โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งนี้ จะได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในช่วงเดือนมกราคม 2567