หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกรลงนาม (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สภาวิศวกรลงนาม (MOU) ระหว่างสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล ประธานสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ ทั้งเนื้อหาและกิจกรรมทางด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และเทคโนโลยี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ อาจารย์ นิสิต และหน่วยงานในภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมจัดทำโครงการวิชาการรูปแบบต่างๆ ร่วมกัน เพื่อให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน ระหว่าง สภาวิศวกร สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ