หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกร-สทร. -วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดทำและการพัฒนามาตรฐานเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง”

สภาวิศวกร-สทร. -วสท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การจัดทำและการพัฒนามาตรฐานเพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง”

สภาวิศวกร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทำและการพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนระบบขนส่งทางราง กับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

โดยการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม โดยจัดทำและพัฒนามาตรฐาน รวมทั้งการประมวลหลักปฏิบัติทางวิศวกรรมในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการขนส่งทางราง เพื่อเป็นแนวปฏิบัติงานให้ระบบการขนส่งทางรางมีมาตรฐานความปลอดภัยและมีความมั่นคงของการขนส่งทางรางในระดับสากล เพื่อรองรับการเชื่อมโยงของประเทศที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อระบบคมนาคมในระดับภูมิภาคอาเซียนและในระดับสากลต่อไป