หน้าหลัก รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย การรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร

การรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสัมภาษณ์ของผู้ขอรับใบอนุญาต ระดับสามัญวิศวกร

เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศโดยการกำหนดหลักเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์ระดับสามัญวิศวกร โดยใช้วิธีประเมินความรู้ในประสบการณ์และความสามารถในการประกอบวิชาชีพ ภายใต้กรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2561 และระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป

สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/s6gWFtPevR22oCCx8