หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ

สถาบันพระปกเกล้าขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ

สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาหลักสูตรระดับสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 28 (People’s Audit) ซึ่งเหมาะสำหรับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ประซาชนทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพันธกิจหลักในการให้บริการประชาชน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการจัดบริการสาธารณะและตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถวางแผนยุทธศาสตร์การสร้างการมีส่วนร่วมในการบริการสาธารณะตลอดจนสามารถปรับใช้และส่งต่อความรู้นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการยกระดับบริการสาธารณะเพื่อการบริการที่เป็นเลิศได้

หลักสูตรจะจัดการอบรม

วันที่ 2 – 7 เมษายน 2567 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ค่าธรรมเนียมการอบรม

36,000 บาท (รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม)

เปิดรับสมัคร

1วันที่ 8 ธันวาคม 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 (รับสมัครทางออนไลน์เท่านั้น)

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้จากเว็บไซต์ ww.kpi.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก