หน้าหลัก สภาวิศวกร เปิดรับสมัครสอบผู้ตรวจสอบอาคาร

สภาวิศวกร เปิดรับสมัครสอบผู้ตรวจสอบอาคาร

เปิดรับสมัครสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารโดยใช้เอกสารประกอบดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ
1. ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม

เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร
2. หลักฐานการโอนเงิน
3. กรณีเป็นสถาปนิกให้แนบสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(สำหรับสภาวิศวกรไม่ต้องแนบสำเนาใบอนุญาต)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนโทร 1303