หน้าหลัก กำหนดการจัดสอบวัดผลผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565