สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร และร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม

สภาวิศวกรขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร และร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร เพื่อประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ดังนี้ 1. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 2. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกรและระดับวุฒิวิศวกร พ.ศ. …. 3. ร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกรแทนตำแหน่งที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 4. ร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง พ.ศ. ….

6 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

31 Mar 2022

การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (CPD)

          สภาวิศวกรเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง และเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและความรู้ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของผู้ได้รับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างระเบียบกล่าว หรือแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 และปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/tgST8RNYYjH7auXh6 เอกสารประกอบ– เอกสารประกอบการรับฟัง CPD

8 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

11 Feb 2022

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล

          เนื่องจากปัจจุบันสมควรปรับปรุงการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานของนิติบุคคล ตามประกาศสภาวิศวกรที่ 50/2563 ฉบับลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการเป็นองค์กรแม่ข่ายในการจัดหลักสูตรหรือกิจกรรมมาตรฐานในการพัฒนาวิชาชีพให้แก่สมาชิกสภาวิศวกร           ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/WZcoqQtRhduGG6sr5 เอกสารประกอบ– เอกสารประกอบการรับฟังความเห็น-ร่างประกาศคุณสมบัติ-นิติบุคคล

8 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

2 Feb 2022

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทยชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษ วิชาชีพวิศวกรรมส่งเสริม 17 สาขา

          เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศรวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมของอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริหารวิศวกรรมข้ามแดน ตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564           สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง การกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทยชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม) พ.ศ. …. เพื่อกำหนดชื่อและอักษรย่อภาษาไทย ชื่อและอักษรย่อภาษาอังกฤษของสาขาวิชาชีพวิศวกรรม (17 สาขาวิชาชีพวิศวกรรม) ดังนี้ ลำดับ ชื่อภาษาไทย อักษรย่อ ชื่อภาษาอังกฤษ อักษรย่อ 1 วิศวกรรมเกษตร วกษ. Agricultural Engineering AgE 2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วคพ.  Computer Engineering CpE 3 วิศวกรรมชายฝั่ง วชฝ.  Coastal Engineering CtE 4 […]

8 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

IT COE

1 Feb 2022

การรับฟังความคิดเห็นการกำหนดความรู้เฉพาะด้าน ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ สิ่งแวดล้อม และเคมี ที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

          เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมกันของนานาชาติ ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดนตามข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564           สภาวิศวกรจึงได้ดำเนินการยกร่างประกาศสภาวิศวกร เรื่อง ความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อกำหนดความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่สภาวิศวกรจะออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมเคมี           ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่  https://forms.gle/6yovYy191U7h8SRK6

10 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

21 Dec 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม

          เนื่องจากพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และสมควรได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการประกอบวิชาชีพวิศวกรไทย เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อประชาชนและสังคม สภาวิศกรจึงเห็นควรเสนอร่างพระราชบัญญัติวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….               ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/55LxQp24YonSz6KCA

10 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

20 Dec 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกร และอุปนายกสภาวิศวกร และการเลือกหรือการเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

          เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของสภาวิศวกร ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนบัตรลงคะแนนเลือกกรรมการสภาวิศกร เพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร ให้มีความเหมาะสมกว่าเดิม รวมถึงกำหนดเพิ่มเติมเพื่อรองรับการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ในการเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภาวิศวกรและอุปนายกสภาวิศวกร เพื่อป้องกันปัญหากรณีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ            ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/ZvxVU6kv5UBrJJg5A

11 months ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

27 Oct 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) พ.ศ. ….

เพื่อประโยชน์ในส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมภายในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงที่สภาวิศวกรมีพันธะผูกพันข้อตกลงยอมรับร่วมกันของนานาชาติตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน จึงได้ประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2564 ซึ่งข้อ 7 และข้อ 11 ของข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้ความชำนาญให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด จึงเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการทดสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสือรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (เฉพาะด้าน) ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/DCJ357D7gkA2MeNRA

1 year ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

1 Oct 2021

การรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศสภาวิศวกร  เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ….

          เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และประโยชน์ต่อการให้การบริการวิชาชีพวิศวกรรมภายในประเทศ รวมถึงเพื่อให้ได้ประโยชน์จากข้อตกลงยอรับร่วมอาเซียนด้านบริการวิศวกรรม รวมทั้งข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวกับการบริการวิศวกรรมข้ามแดน จึงได้ประกาศใช้ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการรับรองความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2564 ซึ่งข้อ 5 และข้อ 10 ของข้อบังคับดังกล่าวได้กำหนดให้หลักเกณฑ์ ประเภท และขนาดของงานในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมแต่ละระดับ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสภาวิศวกรกำหนด จึงเห็นสมควรกำหนดรายละเอียดงาน ประเภท และขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมที่จะขอรับใบรับรองความรู้ความชำนาญ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเข้ารับการทดสอบความรู้ระดับวิศวกรและระดับวิศวกรวิชาชีพ             ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป           สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/GMig3LM553hyc5Rt6

1 year ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

10 Sep 2021

การรับฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกร

          เนื่องด้วยที่ประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร กรณีจีงเป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกร อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศและระดับสากล           ดังนั้น สภาวิศวกรจึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร พ.ศ.2561 เพื่อกำหนดทางเลือกเพิ่มเติมในการยื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ระดับภาคีวิศวกร สำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตที่สำเร็จการศึกษาที่สภาวิศวกรรับรองปริญญา และมีหนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพวิศวกรรมไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ภายใต้การกำกับของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมเดียวกันกับที่ยื่นคำขอ หรือหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ผู้ยื่นคำขอสังกัดอยู่ ให้ได้รับการยกเว้นการทดสอบความรู้ในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและหมวดวิชาเฉพาะทางวิศวกรรม           ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมสนับสนุนร่างข้อบังคับดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ของสภาวิศวกร www.coe.or.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และปิดรับฟังความคิดเห็น วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อสภาวิศวกรจะได้รวบรวมความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการดำเนินการต่อไป     […]

1 year ago
รับฟังความคิดเห็นร่างกฏหมาย

system

6 Aug 2021
1 2 3