หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

เนื่องจากข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ยังมิได้กำหนดรายละเอียดให้มีความชัดเจนว่าสภาวิศวกรจะออกใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในกรณีใด ดังนั้น เพื่อความชัดเจนจึงกำหนดให้กรณีที่ใบอนุญาตถูกทำลาย ชำรุด หรือสูญหาย ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อสภาวิศวกร พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียมค่าใบแทนใบอนุญาต โดยใบแทนใบอนุญาตให้วันหมดอายุเท่ากับใบอนุญาตฉบับเดิม และกรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ออกใบอนุญาตฉบับใหม่ โดยมีอายุเท่ากับใบอนุญาตฉบับเดิม จึงสมควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยแบบและอายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการกำหนดค่าจดทะเบียนสมาชิกค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากสมาชิกหรือบุคคคลภายนอก (ฉบับที่..) พ.ศ. ….ในส่วนที่เกี่ยวกับค่าคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาต

ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ คลิกที่นี่

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เพื่อประโยชน์ที่สภาวิศวกรจะได้รับความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในการออกร่างข้อบังคับได้อย่างเหมาะสมต่อไป

หมายเหตุ : สมาชิกที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นร่างข้อบังคับดังกล่าว จะได้รับ CPD 2 หน่วย