ประกาศจังหวัดราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.๐+-๐๐-กม.๑๘+๕๙๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๕ ต้อนควบคุม ๐๑๐๐ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๕๑๙ อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลหนองอ้อ ตำบลสวนกล้วย ตำบลปากแรต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง และตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

10 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Dec 2022

บ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม ผู้ควบคุมงาน ประจำโครงการในกทม.และปริมณฑล/ชลบุรี/ระยอง ติดต่อสมัครงานและสอบถามเพิ่มเติมที่คุณนนท์ 065-291-7277 คุณนนท์ หรือคลิกรายละเอียเดเพิ่มเติม คลิก

10 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Dec 2022

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ข้อ 8 การสร้างทะเบียนคุมหนังสือ บัญชีหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์”เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารทุกตำแหน่งได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานเอกสารที่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยสามารถสร้างความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กำหนดให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีกำหนดการฝึกอบรม 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ […]

10 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

29 Nov 2022

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์”

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์” และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 10 ชั่วโงในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนนา เอกสารประกอบ

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

16 Nov 2022

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Nov 2022

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีนเปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งวิศวกร

สำนักงานรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน บริษัท China Railway Design Corporation ได้ดำเนินธุรกิจเป็นที่ปรึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความประสงค์ที่จะสรรหาบุคลากรในตำแหน่งวิศวกรในสาขาดังต่อไปนี้ Civil Engineer, Structure Engineer, Electrical Engineer และ Mechanical Engineer โดยผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล นางสาวจงวารี มีอ่อน โทรศัพท์ 097-039-2691 หรือ E-mail : Jongware@hotmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

11 Nov 2022

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา จำนวน 4 หัวข้อ

สถาบันฝึกอบรมเพื่อพัฒนาธุรกิจ-การค้า ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 4 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. หลักเกณฑ์การนำเข้า-ส่งออก สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท (วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM) 2. การจัดระบบเอกสาร การส่งออกและนำเข้าให้ถูกต้องตามระเบียบพิธีการศุลกากร และพ.ร.บ. ศุลกากร 2560 รวมทั้งวิธีการจัดการปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,745 บาท ( วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยการเรียน ออนไลน์ ผ่าน โปรแกรม ZOOM) 3. INCOTERMS 2020 ข้อบังคับทางการค้าระหว่างประเทศ ที่ผู้ส่งออก-นำเข้า ต้องรู้ ค่าลงทะเบียนท่านละ […]

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช ขอเผยแพร่หลักสูตรการอบรม

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัยธรรมาธิราช เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการจัดฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้สนใจทั่วไป (Public) หลักสูตรตามความต้องการของหน่วยงาน (In-hoเse) หลักสูตรฝึกอบรมทางไกล (e-training) และการเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่ดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะของบุคลากร และผู้สนใจทั่วไปให้มีศักยภาพในการพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนอง ความต้องการทางสังคมได้อย่างยั่งยืน จึงขอส่งโปรแกรมฝึกอบรมประจำปี 2565  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1)

มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง รุ่นที่ 1 (บสป. 1) ให้แก่ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายมหาชน กฎหมายปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนหลักการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยในคดีปกครอง การเสริมสร้างความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่ด้านการบริหาร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และกระบวนทัศน์ของนักบริหารยุคใหม่ โดยส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดเพิ่มเติม

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Nov 2022

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 ซึ่งมีโครงสร้างเนื้อหาครอบคลุมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในทุกมิติ ทั้งบริบทภาครัฐและเอกชน โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท โนเนม ไอเอ็มชี จำกัด ในการจัดหลักสูตรดังกล่าวระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 20 พฤษภาคม 2566 (สัปดาห์ละ 1 – 2 วัน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรฯ โดยรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 1 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าผู้เข้าอบรมเต็มจำนวน ค่าลงทะเบียน 260,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

4 Nov 2022
1 5 6 7 12