ก.ศป. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือก

ก.ศป. ได้มีประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกและเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้ (1) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและตาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.go.th หัวข้อ “การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด” หรือ คลิกที่นี่ หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง ชั้น 4 โซน C ที่ทำการสำนักงานศาลปกครองชั่วคราว อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (อาคารบริหาร 1) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์หมายเล่ข 0 2141 1795 โทรศัพท์สายด่วน “1355” ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (2) ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น โดยผู้ที่สนใจซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถดูรายละเอียดและสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ https://admincourt.go.th หรือ https://admincourt.thaijobjob.com โดยเลือกหัวข้อ .”การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น” หรือ […]

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

20 Jan 2023

บริษัท โดมคอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับสมัครวิศวกรควบคุม

บริษัท โดมคอนซัลแตนท์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง วิศวกรควบคุม รายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา โยธา – มีประสบการณ์ทำงาน 2-5 ปี ขึ้นไป – มีประสบการณ์ด้านงานบ้านจัดสรร ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ออกโดยสภาวิศวกร – สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad – สามารถถอดแบบประเมินราคา – สามารถทำงานสำรวจ และวางผังโดยใช้กล้อง SURVEY – สามารถทำงานประจำต่างจังหวัดได้ – มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ – ส่งประวัติการทำงาน และผลการศึกษา (Transcript) ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 084-665-8686 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

19 Jan 2023

บ.ขนส่ง จำกัด เรื่อง ประกาศเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บ.ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอเชิญชวนรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินความสนใจจากกลุ่มนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับการให้เอกชนลงทุนพัฒนาที่ดินในกรรมสิทธิ์ของ บริษัท ขนส่ง จำกัด ในวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ ห้อง MAGIC 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เวลา 08.30 – 12.20 น. โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ หรือ ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นางสาววลัลนา วัฒนาเหมกร หมายเลขโทรศัพท์ 062 – 189-2319

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

6 Jan 2023

สพร. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 จำนวน 3 หลักสูตร 1. หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ 9 สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับสูง หรือเทียบเท่า ฯลฯ ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม – 23 มิถุนายน 2566 2. หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 สำหรับรองหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งบริหารระดับต้นหรืออำนวยการระดับสูง หรือเทียบเท่า ฯลๆ ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ – 30 พฤษภาคม 2566 3. หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัล รุ่นที่ 4 สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ หรือบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล ระยะเวลาอบรม 16 สัปดาห์ […]

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Jan 2023

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายของผู้บริหารระดับสูง (Leadership Network Program: L-NET) รุ่นที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายในการพัฒนาองค์กรให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การอบรมประกอบไปด้วย 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิดการบริหารจัดการร่วมสมัย (CEO Contemporary Management) การสร้างแบรนด์บุคคลและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร (CEO Branding and Effective Communication) การบริหารประสบการณ์ลูกค้าที่ดีผ่านแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ (CEO Creative and Technology Trajectories) และศาสตร์ชะลอวัยและการบริหารสุขภาพแบบองค์รวม (CEO Holistic Health and Sustainable Wellness) การศึกษาอบรมทุกวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.30 น. ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2566 ถึง 8 เมษายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ […]

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

3 Jan 2023

ประกาศจังหวัดราชบุรีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี

ขอเชิญยื่นประกวดราคางานจ้างเหมาโครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสู่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.๐+-๐๐-กม.๑๘+๕๙๒ และทางหลวงหมายเลข ๓๕๒๕ ต้อนควบคุม ๐๑๐๐ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๖+๕๑๙ อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลดอนกระเบื้อง ตำบลหนองอ้อ ตำบลสวนกล้วย ตำบลปากแรต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง และตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน ๑ แห่ง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ eb-รบ.๑๕/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

12 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 Dec 2022

บ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งวิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม ผู้ควบคุมงาน ประจำโครงการในกทม.และปริมณฑล/ชลบุรี/ระยอง ติดต่อสมัครงานและสอบถามเพิ่มเติมที่คุณนนท์ 065-291-7277 คุณนนท์ หรือคลิกรายละเอียเดเพิ่มเติม คลิก

12 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 Dec 2022

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

ม.มหาสารคามขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ข้อ 8 การสร้างทะเบียนคุมหนังสือ บัญชีหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์”เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารทุกตำแหน่งได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารงานเอกสารที่สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 โดยสามารถสร้างความสะดวก รวดเร็ว และเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น ประกอบกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง) กำหนดให้ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานและการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล โดยมีกำหนดการฝึกอบรม 4 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ […]

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

29 Nov 2022

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์”

สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาฟรี “ต่างชาติกับการซื้ออสังหาริมทรัพย์” และงานแสดงอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI-Thai Prix d’Excellence Awards พร้อมรับใบประกาศนียบัตร 10 ชั่วโงในวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-17.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมนนา เอกสารประกอบ

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

16 Nov 2022

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 67 ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

14 Nov 2022
1 6 7 8 14