มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ อันจะทำให้บุคลากรเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านพัสดุภาครัฐ วันที่ 24- 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมภูเก็ต เมอร์ลิน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

30 Jun 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 52

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย” รุ่นที่ 52 วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9203 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Jun 2023

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เปิดหลักสูตรอบรม “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 69

สถาบันวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบอาคาร” รุ่นที่ 69 วันที่ 5 สิงหาคม ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2566 (อบรมเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคาร 9 (อาคารบุญสม) ชั้น 2 ห้อง 9208 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

11 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

23 Jun 2023

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566

สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนและ พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับบริการของประชาชน พร้อมทั้ง ได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐมาอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ หน่วยงานของรัฐตามคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อศึกษาประสบการณ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาบริการเพื่อยกระดับ ประสิทธิภาพการให้บริการของรัฐให้เป็นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ระหว่าง เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2566 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2566 เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบริการภาครัฐและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยสามารถแสดงความเห็นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2566  สแกน QR code ที่ปรากฏด้านล่าง 

12 months ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

7 Jun 2023

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27

สถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People’s Audit) รุ่นที่ 27 อบรมระหว่างวันที่ 18 – 23 กรกฎาคม 2566 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก (มีค่าธรรมเนียมการอบรม 36,000 บาท รวมค่าอาหาร ที่พัก และเอกสารประกอบการบรรยายตลอดระยะเวลาการอบรม) กำหนดการรับสมัครระหว่าง วันที่ 8 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2566 (ช่องทางการรับสมัครออนไลน์เท่านั้น) ศึกษาข้อมูลรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่ คลิก

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

25 May 2023

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการ บริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Security Management and Leadership for Executives Program) (สวปอ.มส.SML) รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2567 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นาวาอากาศเอก จตุรงค์ วงษ์สวรรค์ หมายเลขโทรศัพท์ 09-2676-5452 หรือ ร้อยเอกหญิง ปรินดา ภูคงเดือน หมายเลขโทรศัพท์ 09-1915-6653 เอกสารประกอบ

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 May 2023

วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วสท. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม EIT Run : 80 ปี วิศวกรรมสถานฯ ในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก แบ่งระยะการวิ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ 5, 10 และ 26 กิโลเมตร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในวาระครบรอบ 80 ปี 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพ ด้วยการออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ในระยะที่ทุกคนมีความเหมาะสม 3. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 สมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิก

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

15 May 2023

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในท้องที่จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นั้น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเรียนว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดพังงา พ.ศ. 2559 และได้มีมติเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงฯ เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงฯ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2559 และจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 ซึ่งขณะนี้ประกาศกระทรวงฯ ทั้ง 3 ฉบับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก สำนักงานนโยบายฯ ขอแจ้งการใช้บังคับประกาศกระทรวงดังกล่าวทั้ง 3 ฉบับ ออกไปอีก 2 ปี

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

PR COE

9 May 2023

การเสวนา เรื่อง Building Information Modeling (BIM)เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Digital Twin / Smart City

🏙 ทำความรู้จักกับ Building Information Modeling (BIM)เพื่อก้าวเข้าสู่โลกแห่ง Digital Twin / Smart City 👩🏻‍💻 เตรียมพบกับการเสวนาสุดพิเศษในหัวข้อ Building Information Modeling (BIM) for Smart Cityที่จะพาทุกท่านไปรู้จักและทำความเข้าใจ BIM ให้มากขึ้น โดยผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม สภาวิศวกร วสท. และ Autodesk📍 แล้วมาเจอกันในวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.ณ ห้องหางนกยูง ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 📲 ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี!! พร้อมอัปเดตกิจกรรมได้ที่https://expo.kmitl.ac.th/en-US/event/clgnnuavj003bua1heh5d57bhhttps://expo.kmitl.ac.th/ 🦋 นอกจากนี้ในวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566 ท่านยังสามารถเข้ามาชมผลงานนวัตกรรมอื่น ๆ กว่า 1,111 ชิ้นจากผลงานของนักศึกษา […]

1 year ago
ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

IT COE

25 Apr 2023
1 7 8 9 17