หน้าหลัก กิจกรรมเป็นข่าว สภาวิศวกร-สป.อว. ลงนาม MOU การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

สภาวิศวกร-สป.อว. ลงนาม MOU การยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

🔴 สภาวิศวกร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสภาวิศวกร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ณ ห้องวิศวภิวรรธน์ ชั้น 7 อาคารที่ทำการสภาวิศวกร (ซอยลาดพร้าว 54)

ทั้งสองหน่วยงานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนส่งเสริมการยอมรับระบบรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งสนับสนุนการพัฒนาระบบรับรองของประเทศ ให้มีมาตรฐานสอดคล้องตามข้อตกลงระดับสากล Washington Accord และข้อตกลงระดับสากลอื่นๆ

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุธา ขาวเธียร กรรมการ และเหรัญญิกสภาวิศวกร ปฏิบัติหน้าที่ประธานอนุกรรมการ TABEE ได้บรรยายพิเศษ เรื่อง “เส้นทางสู่การเป็นสมาชิก Washington Accord (The way forwards to signatory member of Washington Accord) วิศวกรไทยได้อะไร” ให้แก่ผู้แทนสถาบันการศึกษาที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้ด้วย