หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประกาศรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 มาตรา 16 โดยต้องมีความชื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินกฎหมาย การบัญชี การตรวจสอบภายใน การเงินการคลัง และด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบปี และมีคุณสมบัติตามมาตรา 1 รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

สามารถมายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร 2 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02 273 9696

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก