หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Future-Proof Nation”

TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา Thailand Competitiveness Conference 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Future-Proof Nation”

TMA ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา

Thailand Competitiveness Conference 2023 ภายใต้หัวข้อหลัก “Building a Future-Proof Nation”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมหาแนวทางในการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้บริบทของความเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในการปรับแนวทางเพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลง และการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนและภาคธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ระหว่าง วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้อง Magnolia Ballroom โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก