หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก สวทช. ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สวทช. ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ โดยกรอกข้อมูลในแบบเสนอชื่อฯ

และขอให้ส่งเอกสารรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าวมาที่ นางอุรชา รักษ์ตานนท์ชัย อนุกรรมการและเลขานุการในคณะอนุกรรมการสรหาฯ e-mail: uracha@nstda.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2566