หน้าหลัก ข่าวจากหน่วยงานภายนอก ประกาศการไฟฟ้านครหลวง เรื่อง การกำหนดขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าในระบบแรงดันไฟฟ้าต่ำ