หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดแนบ

กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1806 ในวันทำการ