หน้าหลัก ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การขยายเวลาประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

การขยายเวลาประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

ตามที่สภาวิศวกร ได้มีประกาศประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)” และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ไปแล้วนั้น

บัดนี้คณะทำงานจัดหาพัสดุ (ผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”) เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการยื่นซองประกวดราคาเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203  ในวันทำการ