หน้าหลัก ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 149/2564 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีความประสงค์จัดจ้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคมผ่านเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้รองรับการให้บริการต่อผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง

สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่</p>

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564