การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

7 months ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

19 Oct 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะของงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2566 และกำหนดชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาในวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203 ในวันทำการ

9 months ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

4 Sep 2023

การขยายเวลาประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

ตามที่สภาวิศวกร ได้มีประกาศประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)” และกำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะทำงานจัดหาพัสดุ (ผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”) เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการยื่นซองประกวดราคาเป็นวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 9 สิงหาคม 2566  ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข […]

9 months ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

10 Aug 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง“ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203  ในวันทำการ

10 months ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

14 Jul 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing) ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ     และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203  ในวันทำการ

11 months ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

3 Jul 2023

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร”

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง“ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร” โดยมีคุณลักษณะเฉพาะติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566  ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 1616/1 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกรหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566  ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 203  ในวันทำการ

11 months ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

3 Jul 2023

การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

สภาวิศวกรมีความประสงค์จัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว ม่าน โคมไฟตกแต่ง ป้ายและตราสัญลักษณ์ พร้อมติดตั้ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ที่จะดำเนินงานให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพที่ดีเหมาะสมต่อการใช้งานของผู้ใช้งานอาคาร รวมทั้ง ดำเนินการให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด การขายเอกสารประกวดราคา ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ในราคาชุดละ 1,000 บาท ณ สภาวิศวกร เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา การดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคา กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 นาฬิกา และชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาการจัดหาเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวพร้อมติดตั้ง โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร โดยวิธีประกวดราคา ในเดียวกัน […]

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

system

7 Jan 2022

การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 56 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th  ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน  2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1806 ในวันทำการ

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

7 Jan 2022

การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

สภาวิศวกรมีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ โดยมีคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามรายละเอียดแนบ กำหนดยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สำนักงานสภาวิศวกร ตั้งอยู่เลขที่ 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ และกำหนดเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาได้ที่สำนักงานสภาวิศวกร หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่ www.coe.or.th ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 1303 ต่อ 1806 ในวันทำการ

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

7 Jan 2022

การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์

สภาวิศวกรมีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคา ตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และมีสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) การขายเอกสารประกวดราคา ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคา ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่สภาวิศวกร 487/1 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. การดูสถานที่ก่อสร้างและชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคา กำหนดการดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. และชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาการจัดจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โดยวิธีประกวดราคา ในเดียวกัน เวลา 13.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ […]

2 years ago
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

IT COE

7 Jan 2022