ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) จำนวน 20 เครื่อง

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 72/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคาจัดซื้อเครื่องแท็บแล็ต (TABLET) ได้แก่ บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด (มหาชน)

7 months ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

IT COE

3 Nov 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)”

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “โครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention System)” ลงวันที่ 1 กันยายน 2566 นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก (Intrusion Prevention ได้แก่ บริษัท ออคโต้ โซลูชั่น จำกัด

8 months ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

IT COE

26 Sep 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(Penetration Testing)

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 19/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “จัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing)”  ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2566  นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานจัดทำการทดสอบเจาะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Penetration Testing) ได้แก่ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร์ จำกัด

9 months ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

IT COE

29 Aug 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 16/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร” ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสภาวิศวกร และราคาที่ยื่นเพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ BAS อาคารสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท บิวดิ้ง แอดวานซด์ โซลูชั่น จำกัด

10 months ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

IT COE

10 Aug 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกรที่ 14/2566 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้าง “ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร” ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2566 มีความประสงค์จะจัดหาผู้รับจ้างติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย  (Access Point) ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคางานติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ไร้สาย (Access Point) สำหรับอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เนต จำกัด

10 months ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

IT COE

25 Jul 2023

ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 149/2564 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีความประสงค์จัดจ้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคมผ่านเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้รองรับการให้บริการต่อผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่</p> ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2 years ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

system

7 Jan 2022

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 8/2564 เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีความประสงค์จัดจ้างผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารเขียวในการดำเนินการศึกษา ประเมิน จัดทำรายงาน ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ เพื่อให้ผ่านการประเมิน TREES-NC ช่วงการก่อสร้าง และได้รับการรับรองอาคารเขียวตามหลักเกณฑ์ TREES ในระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท อีโม-ดี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารเขียวในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

2 years ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

system

7 Jan 2022

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 7/2564 เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และมีสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์ ได้แก่ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ

2 years ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

system

7 Jan 2022