ประกาศผลผู้ชนะการจัดหาผู้รับจ้าง โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 149/2564 เรื่อง การประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีความประสงค์จัดจ้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสมาชิกและสังคมผ่านเครือข่ายสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้รองรับการให้บริการต่อผู้ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา โครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่ ได้แก่ บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด เป็นผู้รับจ้างโครงการจัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับที่ทำการสภาวิศวกรแห่งใหม่</p> ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

1 year ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

system

7 Jan 2022

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 8/2564 เรื่อง งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีความประสงค์จัดจ้างผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารเขียวในการดำเนินการศึกษา ประเมิน จัดทำรายงาน ให้คำปรึกษา และให้คำแนะนำ เพื่อให้ผ่านการประเมิน TREES-NC ช่วงการก่อสร้าง และได้รับการรับรองอาคารเขียวตามหลักเกณฑ์ TREES ในระดับ Gold จากสถาบันอาคารเขียวไทย (TGBI) นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก งานจ้างที่ปรึกษาอาคารเขียวเพื่อขอการรับรองอาคารเขียว Thai Rating of Energy and Environmental Sustainability (TREES) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ได้แก่ บริษัท อีโม-ดี จำกัด เป็นผู้ให้บริการด้านที่ปรึกษาอาคารเขียวในโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร

1 year ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

system

7 Jan 2022

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์

ตามที่สภาวิศวกรได้มีประกาศสภาวิศวกร ที่ 7/2564 เรื่อง งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 มีความประสงค์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ตามข้อกำหนดการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาตามระเบียบของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจากคุณภาพและราคา เพื่อให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และมีสมรรถนะที่จะดำเนินงานให้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกรให้แล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ของสภาวิศวกร นั้น สภาวิศวกรขอประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสภาวิศวกร ส่วนงานอาคารจอดรถยนต์ ได้แก่ บริษัท ระบบที่จอดรถอัตโนมัติทั่วไป จำกัด เป็นผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารและติดตั้งระบบจอดรถยนต์อัตโนมัติ

1 year ago
ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก

system

7 Jan 2022