หน้าหลัก เอกสารงานสัมมนา “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

เอกสารงานสัมมนา “การขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)” ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2564 และวันที่ 1 กรกฎาคม 2564


เอกสารประกอบการสัมนา

การรับรองมาตรฐานการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)

Accreditation: Process Activities and Accreditation Criteria

Educational Objectives / Graduate Attributes / TABEE Program Outcomes

Preparing Course Portfolio

Capstone Design Project

แบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self-Evaluation Report)

แนวทางการเขียนแบบรายงานประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา (Self-Evaluation Report) เพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ (TABEE)