หน้าหลัก สัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565  (สาขาไฟฟ้า เหมืองแร่ และสิ่งแวดล้อม)”   

สัมมนา เรื่อง “จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565  (สาขาไฟฟ้า เหมืองแร่ และสิ่งแวดล้อม)”   

โดย : คณะกรรมการจรรยาบรรณ
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์


เรื่อง : จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและกฎกระทรวงกําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565  (สาขาไฟฟ้า เหมืองแร่ และสิ่งแวดล้อม)

วิทยากร :

1. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า โดย นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์ อุปนายกสภาวิศวกรคนที่ 1

2. สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ โดย นายเรืองฤทธิ์ ไชยสิงห์ กรรมการจรรยาบรรณ

3. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ดำรงค์ศรี กรรมการจรรยาบรรณ

ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 6 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้หลังจบการสัมมนาเป็นต้นไป ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ

กำหนดการ