หน้าหลัก ฟรี–สัมมนาออนไลน์ภัยพิบัติเรื่อง “จริงหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้พิบัติภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น”

ฟรี–สัมมนาออนไลน์ภัยพิบัติเรื่อง “จริงหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้พิบัติภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น”

โดย : คณะอนุกรรมการภัยพิบัติและความปลอดภัยสาธารณะ
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์


เรื่อง “จริงหรือไม่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้พิบัติภัยธรรมชาติรุนแรงขึ้น”

วิทยากร : 1) ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์
2) นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค
3) ดร.ชลัมถ์ อุ่นอารีย์
4) รศ.ดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล


ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.30-16.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 2.5 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบ