หน้าหลัก ฟรี สัมมนา “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญ วุฒิ สาขาอุตสาหการ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”

ฟรี สัมมนา “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงานการสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญ วุฒิ สาขาอุตสาหการ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม”

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ความชำนาญการประกอบวิชาชีพ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนา


เรื่อง : “หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาผลงาน การสอบสัมภาษณ์ ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ตามกรอบความสามารถการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รูปแบบใหม่ (Competency Frameworks)”

วิทยากร :

1. รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
2. นายประสงค์ นรจิตร์ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

3. รองศาสตราจารย์ ศันสนีย์ สุภาภา อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

4. ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

5. นายรณภพ สุนทรโรหิต อนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา

รับฟังการสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)

1. สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

2. สัมมนา ณ สำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ ปากซอยลาดพร้าว 54 *** รับจำนวนไม่เกิน 30 คน***

ขอสงวนสิทธิ์สำหรับวิศวกรที่จะเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ เท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา Onsite

แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

ตรวจสอบรายชื่อลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา Onsite คลิก

หมายเหตุ :

* รับให้คำปรึกษาการยื่นผลงานเลื่อนระดับฯ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการในวันสัมมนา

** ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 6 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ***

เอกสารประกอบ