หน้าหลัก เปลี่ยนแปลงระบบการเข้างานสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรแม่ข่ายและสมาชิกสภาวิศวกร”

เปลี่ยนแปลงระบบการเข้างานสัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรแม่ข่ายและสมาชิกสภาวิศวกร”

โดย : คณะอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมาออนไลน์
เรื่อง : การส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ต่อองค์กรแม่ข่ายและสมาชิกสภาวิศวกร

วิทยากร : 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ นายกสภาวิศวกร และประธานอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

2. รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

3. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา 

สภาวิศวกรขอเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าสัมมนาดังกล่าว  จาก ระบบ Cisco Webex เป็น  ระบบ Zoom

**สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในระบบ Cisco Webex ไปแล้วขอให้ท่านยืนยันการลงทะเบียนสัมมนาอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ในการรับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU **

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

 ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

เอกสารประกอบ