หน้าหลัก ฟรี-เสวนาด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและพิธีมอบเกียรติบัตร แก่องค์กรแม่ข่ายฯ

ฟรี-เสวนาด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและพิธีมอบเกียรติบัตร แก่องค์กรแม่ข่ายฯ

โดย : คณะอนุกรรมการอนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
เรื่อง : เสวนาด้านการพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องและพิธีมอบเกียรติบัตร แก่องค์กรแม่ข่ายฯ

หัวข้อ :

  1. บทบาทของสมาคมและส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
  2. ความคาดหวังขององค์กรต่อการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง
  3. มอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรแม่ข่าย ประจำปี 2565

ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา รับฟังการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)

*** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาเรียบร้อยแล้ว

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

กำหนดการ