หน้าหลัก เปลี่ยนแปลงระบบการเข้างานเสวนา “การกำหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามภารกิจของสภาวิศวกร”

เปลี่ยนแปลงระบบการเข้างานเสวนา “การกำหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามภารกิจของสภาวิศวกร”

โดย : คณะอนุกรรมการอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาออนไลน์


เรื่อง : “การกำหนดนโยบาย ทิศทาง แนวทางการดำเนินงานการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามภารกิจของสภาวิศวกร”

วิทยากร : 1. ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง

2. นายนคร จันทศร อดีตรองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย

3. นายณพเกษม โชติดิลก นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ประธานอนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์ อนุกรรมการถ่ายโอนเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.30 นาฬิกา 

สภาวิศวกรขอเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าสัมมนาดังกล่าว  จาก ระบบ Cisco Webex เป็น  ระบบ Zoom

**สำหรับท่านที่ลงทะเบียนในระบบ Cisco Webex ไปแล้วขอให้ท่านยืนยันการลงทะเบียนเสวนาอีกครั้งเพื่อความสมบูรณ์ในการรับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU **

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมเสวนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

เอกสารประกอบ