หน้าหลัก ฟรี-เสวนา เรื่อง “ทิศทางวิศวกรไทยในอนาคต”

ฟรี-เสวนา เรื่อง “ทิศทางวิศวกรไทยในอนาคต”

โดย : คณะอนุกรรมการสวัสดิการและสมาชิกสัมพันธ์
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเสวนาออนไลน์
เรื่อง ทิศทางวิศวกรไทยในอนาคต

วิทยากร :

  1. นายเยี่ยม จันทรประสิทธิ์
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชา จิวาลัย
  3. รองศาสตราจารย์พิชิต ลำยอง
  4. นายประสงค์ นรจิตร์
  5. นายชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล
  6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์

ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา 

รับฟังการสัมมนาผ่าน 2 ช่องทาง (สามารถเลือกได้ 1 ช่องทาง)

1. สัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้วให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่านหากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

2. สัมมนา ณ สำนักงานสภาวิศวกรแห่งใหม่ ซอยลาดพร้าว 54 *** รับจำนวนไม่เกิน 50 คน***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนา Onsite

แผนที่และการเดินทางมาสภาวิศวกร คลิก

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

**  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป **

เอกสารประกอบ