หน้าหลัก สัมมนา การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา

สัมมนา การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ระดับสามัญวิศวกร และภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาโยธา

โดย : คณะอนุกรรมการทดสอบความรู้ฯ ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา
สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์
เรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับภาคีวิศวกรพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา”
วิทยากร : รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ
วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 นาฬิกา รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex)
*** รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 1,000 คน ***

ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 3 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น
หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

***  เอกสารประกอบการสัมมนาสามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex

เอกสารประกอบการสัมมนา
– กำหนดการสัมมนา

รองศาสตราจารย์สิริวัฒน์ ไชยชนะ

– ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์