หน้าหลัก รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ)

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม EP.10.1 เรื่อง “CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ)

รายการสภาวิศวกรตอบคำถาม

EP.10.1 เรื่อง “ CPD ใครได้ ใครเสีย” (ภาคต่อ)

ผู้ร่วมรายการ

  1. รองศาสตราจารย์สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์ อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2
  2. ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการสภาวิศวกร
  3. คุณกนิษฐรินทร  พงศ์เกษตรชัย หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ
  4. คุณลัดดาวัลย์ ศรีเมือง รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายมาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพ

แขกรับเชิญพิเศษในรายการ

  1. คุณสุทธิรักษ์ สิริสุทธิ์ สมาชิกสภาวิศวกร
  2. คุณอำนาจ มากแก้ว สมาชิกสภาวิศวกร

ผู้ดำเนินรายการ

  1. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อนุกรรมการสภาวิศวกร
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. รับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว

ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมรับชมรายการเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมรับชมรายการจะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้