หน้าหลัก สภาวิศวกรตอบคำถาม เรื่อง CPD

สภาวิศวกรตอบคำถาม เรื่อง CPD

วิทยากร :

1. รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์    นายกสภาวิศวกร

2. รศ.สฤทธิ์เดช พัฒนเศรษฐพงษ์   อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 2

3. รศ.ดร.สุธา ขาวเธียร ประธานอนุกรรมการ​กำกับการขึ้นทะเบียนวิศวกรเอเปคและวิศวกรวิชาชีพอาเซียน (Monitoring Committee)

4. ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ   กรรมการสภาวิศวกร

5. รศ.ดร.ขวัญชัย ลีเผ่าพันธุ์    อนุกรรมการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรมต่อเนื่อง

ดำเนินรายการ :

นายกิตติพงษ์ วีระโพธิ์ประสิทธิ์   อุปนายกสภาวิศวกร คนที่ 1

ในวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น.

รับฟังการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Cisco Webex) *** รับจำนวนไม่เกิน 1,000 คน ***

ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาผ่านระบบ Online

หลังจากลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex เรียบร้อยแล้ว
ให้ตรวจสอบ <<< Link Joint event >>> ที่ E-Mail ของท่าน
หากพบแล้วถือว่าท่านลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ :

* ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับหน่วยความรู้ฯ จำนวน 1.5 PDU สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ที่บันทึกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล (ด้วยภาษาไทย) และระบุเลขที่สมาชิก (XXXXXX) มาด้วยเท่านั้น

เอกสารประกอบ